Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu

 • Site ve Apartman Yöneticiliği Kursu Sertifika Programımız toplam 72 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
 • PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI

  1.HAFTA
  A.KAT MÜLKİYETİ KANUNU
  1.Kat Mülkiyeti Kanunu İle İlgili Temel Konular
  • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kapsamı
  • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı İle İlgili Tanımlar
  • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği
  • Ortak Yerler
  • Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı
  • Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı
  • Ortaklığın Giderilmesi ve Öncelikle Satın Alma Hakkı
 • 2.Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
  • Genel Olarak Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
  • Kat Mülkiyeti Kütüğü ve Kat Mülkiyetinin Kurulması
  • Sözleşme ve Tescil Yapılması
  • Kat İrtifakının Kurulması
  • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
  • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
  • Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
 • 3.Ana Gayrimenkulün Yönetimi
  • Genel Kurul ve Yönetim Planı
  • Yönetim Planın Yöneticiye Getirdiği Haklar
  • Kat Malikleri Kurulunun Toplantısın Kararları
  • Kat Malikleri Kurulunu Aldığı Kararlarının Uygulanma Alanları
  • Yönetici ve Yönetici Seçimi
  • Yöneticinin Sorumluluğu
  • Yönetimin Denetlenmesi
  • Yenilik ve Ekler
 • 4.Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi 
  • Ana Gayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması
  • Ana Yapının Harap Olması
  • Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi
  • Kat İrtifakının Sona Ermesi
 • 5.Yasaklar
  • Yeni Duruma Uyma
  • Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi
  • Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şuyulandırma) Halinde Kat Mülkiyetinin Durumu
 • 6.Harç ve Vergiler
  7.Devre Mülk Hakkı 
  8.Görevli Mahkeme ve Kullanma Yerlerinin Boşatılması
  9.Kat İrtifakına Geçiş
 • B. APARTMAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANI
  1.Yönetim Planı
  2.Genel Kurul (Kat Malikleri Kurulu)
  • Oy Birliği Aranan Durumlar
  • Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durum
  • Çift Çoğunluk Aranan Durumlar
  • Yöneticinin Görevleri
  • Denetçi ve Denetleme Kurulu
 • 3.Ana Gayrimenkulün Yönetimi
  • Ana Gayrimenkulün Bölümleri
  • Yasaklar
  • Dairelerin Kullanım Şekli
  • Ortak Yerler
  • Yönetim Planının Bağlayıcılığı
  • Anlaşmazlıklarının Çözümü
  • Yönetim Organları
  • Yönetici Seçimi
  • Denetçi
  • Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları
  • Personel Ücretleri
  • Bağımsız Bölüm İlavesi
  • Diğer İşler
 • 4.İcra ve İflas Hukuku
  • İcra ve İflas Hukukunun Tanımı
  • İcra ve İflas Hukukunun Niteliği
 • C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUATI
  1.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Görevleri
  2.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Yapısı
  • Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine Ait Kanun Hükmünde Kararname
  • 209 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile Yapılan Değişiklikler
  • Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
  • Afet İşleri Genel Müdürlüğü
  • Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
  • İller Bankası Genel Müdürlüğü
  • Toplu Konut Yapımı
  • İmar Kanunu
  • İkinci Boğaz Köprüsü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)
  • Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanlarının Bakanlıktan Ayrılışı ve Devlet Su İşlerinin Bakanlığa Bağlanması
  • Bakanlık Teşkilat ve Görev Kanunlarının Topluca Belirtilmesi
 • D.BELEDİYE İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
  1.İmar Bilgisi
  • Türkiye’de Şehirleşme
  • Türkiye’de Planlama Çalışmaları 
  • Yönetim
 • 2.Belediyeler
  • Kuruluş Kanunu
  • Görev ve Yetkileri
  • Borçlanma
  • Alt Yapı Hizmetleri
  • Ulaşım Hizmetleri
  • Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları
  • Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi
 • 3.Çalışma Düzenleri
  • Büyükşehir Belediye Meclisi
  • Belediye Encümeni
  • Belediye Başkanı
 • 2.HAFTA
  A.TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
  1.Toplumsal Düzen Kuralları
  • Din Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • Görgü Kuralları
  • Hukuk Kuralları
 • 2.Hukuk Kavramı
  • Pozitif Hukuk (Müspet Hukuk)
  • Doğal Hukuk (Tabii Hukuk)
 • 3.Hukukun Kaynakları
  • Bağlayıcı Kaynaklar
  • Yardımcı Kaynaklar
 • 4.Hukukun Dalları
  • Özel Hukuk ve Dalları
  • Kamu Hukuku ve Dalları
  • Karma Hukuk ve Dalları
 • 5.Türkiye’nin Yönetim Yapısı
  • Genel Yönetim Kuruluşları
  • Yerel Yönetim Kuruluşları
  • Hizmet Yönetim Kuruluşları
  • Meslek Kuruluşları
  • Denetleme ve Danışma Kuruluşları
  • Özel Hukuk Yapılı Kuruluşları
 • B. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
  1.Kişi
  • Gerçek Kişiler
  • Tüzel Kişiler
 • 2.Hak
  • Hak Kavramı
  • Hakkın Türleri
 • 3.Borç
  • Borç İlişkisi
  • Borç İlişkisinin Kaynakları
  • Borcun Sona Ermesi
 • 4.Suç ve Ceza
  • Suç
  • Ceza
 • 3.HAFTA
  A. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
  1.Tanımı
  • İletişim süresinde unsurlar
 • 2.Kişiler arası İletişimin Gerekliliği
  • Kişiler Arası İletişimin Temel Özellikleri
 • 3.Kişiler Arsı İletişime Etki Eden Faktörler
  • Kişisel Özellikler
  • Sosyo-Demografik Özellikler
  • Psikolojik Faktörler
  • Tutum ve İnançlar
  • Benlik Kavramı
  • Kişilerin Kendilerini İfade Etme Teknikleri
 • B. KENDİNİ TANIMA
  1.Kendini Tanımanın Yolları
  • İlgi Alanları
  • Yaklaşımlar Görüşler
  • İş ve Okul Hayatı
  • Maddi Durum
  • Kişilik
  • Vücudumuz ve Vücut Dili (Beden Dili)
 • 2.Kendini Doğru İfade Etmenin Öğeleri
  • Gözlem
  • Düşünceler
  • Duygular
  • İhtiyaçlar
 • C.DİNLENME
  1.Tanımı
  2.Çeşitleri
  • Görünüşte Dinleme
  • Savunmada Dinleme
  • Seçerek Dinleme
  • Tuzakçı Dinleme
  • Denetçi Dinleme
  • Nezaketen Dinleme
  • Ürkek Dinleme
  • Yaltaklanmacı Dinleme
 • 3.Dinleme Becerileri ve Yöntemleri
  • Pasif (Edilgin) Dinleme
  • Kapı Aralayıcı Dinleme
  • Etkin (Aktif) Dinleme
 • 4.Dinlemeyi Engelleyen Tutum ve Davranışlar
  • Öğüt Vermek, Çözüm Getirmek, Yönlendirmek
  • Yargılamak, Eleştirmek, Ad Takmak
  • Soru Sormak, Araştırmak, İncelemek
  • Teşhis, Tanı Koymak, Tahlil Etmek
  • Teselli Etmek, Konuyu Değiştirmek
 • D.İKNA
  1.Tanımı
  2.İkna Sürecinin Unsurları
  • Kaynak
  • )İleti (Mesaj)
  • Kanal 
  • Alıcı
 • 3.İkna Edici İletişim
  • Tanımı
  • Özellikleri
  • İkna Etmenin Beş Adımı
 • 4.İknaya Karşı Koyma
  • Güvenilir Olma
  • Öğrenme
  • Öğrendiklerini Aktarabilme
  • Öğretici Niteliklerinin Geliştirilmesi

HUKUKSAL 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.


ATAENFORMA 2012 - Tüm hakları saklıdır.
772773 Ziyaretçi